18+ fan 'e meast betsjuttende sitaten fan Utsuro no Hako oant Zero no Maria