7 Anime-sjo's dy't de takomst foarseine en foar har tiid wiene