8 sitaten út 'Aria de animaasje' dy't jo libben betsjutting jouwe