Anime Gatekeeping, En wêrom't de mienskip it op 'e ferkearde manier docht