Hurde, mar needsaaklike libbenslessen dy't wurde leard fan 'De opkomst fan 'e skildheld'