Sorry, mar de Anime-sektor is noch net mainstream (En wêrom't it yn 'e takomst sil wêze)